Karin Olah                           "Paromoiosis"                             30" x 24"
(paro-moy-oh-sis)

$1600